Center for Entrepreneurship & Innovation, në bashkëpunim me Aftësi për Punë S4J, ka zhvilluar trajnimin me temë "Prezantimi i platformave online për aksesimin e materialeve mësimore" për lëndët e profilit TIK.

Gjatë trajnimit u prezantuan platforma për aksesimin e materialeve mësimore online, si: Cisco Networking Academy
Microsoft Imagine Academy dhe Khan Academy, me synim pasurimin e materialeve mësimore për të rritur angazhimin e nxënësve dhe cilësinë e mësimdhënies.