CEI

HISTORIA

01

Centre for Entrepreneurship and Innovation është një iniciativë ekspertësh dhe inovatorësh që synojnë të promovojnë aftësi sipërmarrëse dhe inovative tek të rinjtë shqiptarë. Vizioni i CEI-t është të fillojë procesin e shndërrimit të Shqipërisë në qendër teknologjie dhe inovacioni në nivel europian. Duke marrë në konsideratë mungesën e aftësive dhe kërkesën e madhe që ekziston për aftësi të tilla, ne shpresojmë që të kontribuojmë në përmirësimin e këtyre forcave të tregut. Shqipëria disponon një aset shumë të vyer, të rinjtë e saj brilantë dhe të talentuar të cilët nëse trajnohen në mënyrën e duhur përbëjnë burim të pashtershëm ekonomik dhe social, jo vetëm për vendin por për të gjithë rajonin. Kontributi i CEI-t do të shtrihet në ngritjen e inkubatorëve për të rinjtë me shpirt sipërmarrës, si dhe për ata që janë të rinj në tregun e punës, duke dizenjuar kurse dhe programe trajnimi që ushqejnë zhvillimin e aftësive në fushën e teknologjisë së informacionit, lidhjen e njerëzve me interesa të përbashkëta, si dhe mbështetjen e projekteve që synojnë të nxisin procesin e krijimit të start up-eve në tregun shqiptar.

MISIONI YNË

Center for Entrepreneurship and Innovation është një iniciativë e ndërmarrë nga ekspertë kreativë, të udhëhequr nga risitë me qëllim ofrimin e mbështetjes cilësore në rritjen e performancës dhe burimeve të të mësuarit përmes përqasjeve inovative dhe njohurive e aftësive superiore në sektorët përkatës. Ne lidhim partneritete me organizata të ndryshme duke i asistuar ato në arritjen e avantazhit konkurrues në tregun ku ato operojnë; përmes përmirësimit të performancës së tyre, të praktikave menaxheriale dhe impaktit të këtyre të fundit në treg. Në pararojë të përpjekjeve operative të CEI-t qëndron harmonizimi i strategjive menaxheriale dhe të punonjësve me ato të zhvillimit organizativ, duke qenë se ne besojmë fort se ky binom është thelbësor për gjenerimin e sinergjisë.

CEI e përmbush misionin e saj në tre tregje kryesore: Trajnime korporative, zhvillim profesional dhe institucione qeverisëse.

ÇFARË NE BËJMË

02

Transformim në Lidership

Lidershipi është çështje thelbësore në kohët e sotme. Cilësia e lidershipit ka impakt në mënyrën sesi organizatat operojnë, sesi njerëzit evoluojnë dhe sesi shoqëritë i përcaktojnë vlerat e tyre themelore. Lidershipi varet nga individi por edhe situata, çka e kthen atë në një koncept dhe veprim mjaft të varur nga konteksti. Programet e transformimit të lidershipit kanë tre pilarë kyçë: zhvillimin personal, drejtimin e skuadrave dhe aftësitë e lideshipit kolektiv. Me theks tek qëllimi, aftësia dhe vullneti, ne zhytemi në thellësi të procesit të zhvillimit personal duke i vendosur njerëzit në zemër të procesit të zhvillimit organizativ.

Inovacion në veprim

Ekonomitë moderne janë tërësisht të bazuara në inovacionin e njohurive dhe ky përbën zgjidhje kyçe për zhvillim ekonomik dhe aftësim individual. Falë eksperiencës sonë të gjerë në fushën akademike dhe në industri të ndryshme të tregut, ne lidhim partneritet me kompani duke u mundësuar atyre metodologjinë e duhur dhe setin e nevojshëm të mjeteve dhe teknikave për të qenë inovativë, si dhe për t’i hedhur në treg produktet dhe shërbimet e tyre.

Menaxhim skuadrash

Menaxhimi i njerëzve është sa shkencë, po aq edhe talent. Në botën e sotme, mjaft dinamike, ne i ndihmojmë organizatat duke i pajisur ekipet dhe udhëheqësit e tyre me mjetet, kontekstin, mendësinë dhe njohurinë që rrisin produktivitetin e tyre organizativ. Çdo organizatë dështon për shkak të menaxhimit të dobët! Duke mbajtur parasysh këtë parim, ne kemi zhvilluar një metodologji të plotë, 360o, e cila i përmbledh të gjitha funksionet bërthamë menaxheriale.

Adaptimi në epokën dixhitale

Qëllimi themelor i këtij trajnimi është t’i ndihmojë njerëzit dhe organizatat të ndërtojnë aftësitë e marketingut që janë të nevojshme për të arritur sukses në ekonominë dixhitale. Mjetet e reja dixhitale dhe modelet e reja zhvillohen vazhdimisht dhe ne sigurohemi që organizata juaj t’i shfrytëzojë të gjitha këto burime në mënyrën e duhur. Mediat sociale, teknikat e marketingut dixhital, bazat e tregtisë online, brandet dhe prezenca në internet, ju vijnë të gjitha të prezantuara me aplikimet përkatëse në botën reale.

Trajnime profesionale

Trajnimi profesional përbëhet nga module të vogla që synojnë të trajtojnë çështje që kanë të bëjnë me konceptualizimin e planit të biznesit dhe shkrimin, shitjet, financat dhe kontabilitetin, aftësitë ndërpersonale, komunikimin në botën e biznesit, shërbimin ndaj klientit dhe negociatat strategjike. Këto parashtrojnë sfida dhe kërkesa të së ardhmes për një fuqi punëtore të përgatitur dhe të azhornuar.

Rini në veprim

Shqipëria ka një rini të shkëlqyer dhe të talentuar me potencial të madh, e cila, e orientuar dhe trajnuar në mënyrën e duhur, mund të jetë një burim i vlefshëm ekonomik dhe social jo vetëm për vendin por edhe për rajonin. Ne kemi për qëllim të promovojmë aftësitë sipërmarrëse dhe inovative të të rinjve shqiptarë.

OFERTAT

03

Edukim & Trajnim

Tregjet e ngjeshura të punës kërkojnë mënyra kreative për ta mbajtur stafin të angazhuar dhe besnik ndaj kompanisë suaj. Edukimi i vazhdueshëm mund të përmirësojë konkurrueshmërinë tuaj, duke siguruar një gjallëri të madhe dhe duke e mbajtur stafin tuaj të azhornuar me të rejat më të fundit të industrisë.

Zhvillim Institucional

Ofrimi i zgjidhjeve inovative me baza të forta kërkimore dhe shkencore dhe ndërhyrje frymëzuese për zhvillimin socio-ekonomik, të cilat i ndihmojnë institucionet në gjenerimin, alokimin dhe përdorimin e burimeve njerëzore dhe atyre ekonomike në mënyrë efektive. Ne ofrojmë një rang të gjerë këshillash dhe suporti për partnerët tanë duke i ndihmuar ata të mbijetojnë, adaptohen dhe zhvillohen në një ekonomi në ndryshim të vazhdueshëm.

Ndërtimi i Kapaciteteve

CEI siguron mbështetje të gjerë për organizatat duke i ndihmuar ato të qartësojnë vizionin e tyre strategjik, për të forcuar aftësitë e udhëheqjes, për të mbështetur kultivimin e aftësive të lidershipit, për të zhvilluar dhe rritur aftësitë teknike, për të përmirësuar sistemet operacionale, për të përmirësuar proceset organizative dhe për të ndihmuar në punën inovative për zhvillimin e produkteve të reja.

Studime & Analiza Tregu

Ne i ndihmojmë organizatat në identifikimin e tregjeve të reja dhe partnerëve potencialë të biznesit, në analizimin e konkurrentëve të tyre dhe të përmasave të tregut, në zhvillimin një plani tregu, etj. Përmes kërkimeve efektive të tregut, kompanitë do të arrijnë të mbledhin informacione të vyera në lidhje me konkurrentët e tyre, ndryshimet ekonomike, demografike, trendet e tregjeve aktuale, si dhe tiparet e konsumatorëve.

Analiza kërkimore dhe Statistikore

Ne do ta udhëheqim organizatën dhe individët përgjatë një procesi kërkimi dhe analize, duke nisur nga formulimi i problemit dhe/ose hipotezës, përgatitja e kornizës kërkimore, kornizës eksperimentale, intrumenteve për mbledhjen e të dhënave, e deri tek konsultimet statistikore dhe analitike, si dhe vlerësimet e përmbajtjes dhe konkluzionet.

Menaxhim & Inovacion

Ne i nidhmojmë institucionet të rrisin efektivitetin e tyre organizativ, të menaxhojnë ndryshimin, përmirësojnë fleksibilitetin organizativ dhe të krijojnë avantazh konkurrues, i cili arrin ta udhëheqë biznesin tuaj drejt suksesit. Ekspertët tanë ofrojnë zgjidhje të ndryshme përsa i përket drejtimit q[ duhet të ndjekë dhe dizajnit të inovacionit, si komponent i domosdoshëm për të siguruar avantazh konkurrues.

INDUSTRIA

Menaxhim

Shitje

Banking

Financë & Kontabilitet

Bujqësi

IT